Video ve znakovém jazyce: zapnuto

Zobrazovat nápovědu u textů: vypnuto

Přehled nejčastějších pracovních pozic pro osoby se sluchovým postižením

Oblasti uplatnění a přehledy pozic

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Národní soustava povolání

Podrobnější informace k pracovním pozicím najdete na http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx

1. Vzdělávání, pedagogická a sociální oblast

Speciální pedagog
Speciální pedagog provádí pedagcuogickou, diagnostikační, terapeutickou, logopedickou a poradenskou činnost.

Pracovní činnost:
poskytování speciálně pedagogických služeb, spolupráce s rodiči a rodinami postižených dětí a mládeže při aplikaci nápravných metod, spolupráce se školami a školskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními, vedení výcvikových a dalších programů osobnostního rozvoje postižených jedinců.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika, pedagogika, učitelství a sociální péče
magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie.

 

Lektor
Lektor dalšího vzdělávání řídí a realizuje výukový proces v dalším vzdělávání.

Pracovní činnost:
rozpracování cílů a obsahu kurzu, volba, příprava a využití didaktické techniky, učebních textů a dalších učebních pomůcek, zpracování vlastních učebních nebo podpůrných textů, vstupní hodnocení kompetencí a dalších charakteristik účastníků kurzu, prezentace učiva s přizpůsobením účastníkům kurzů, vedení a řízení diskuzí, ověřování znalostí, dovedností a kompetencí účastníků, hodnocení účinnosti vzdělávání a tréninku, poskytování individuálních konzultací, zadávání a hodnocení samostatných a skupinových prací účastníků, vedení dokumentace kurzu.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru pedagogika.

 

Asistent pedagoga
Asistent pedagoga spolupracuje při výchovně-vzdělávací činnosti dětí a žáků podle stanovených postupů a pokynů.

Pracovní činnost:
asistence při výchovné činnosti dětí a žáků, individuální práce s dětmi a žáky, výuka žáků a dětí podle osnov a pokynů, spolupráce s pedagogy, vedení administrativy spojené s evidencí pedagogické činnosti a výsledků dětí a žáků.

Kvalifikace:
vyšší odborné vzdělání v oboru sociální činnost
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče.

 

Sociální pracovník
Sociální pracovník v sociálních službách specialista koordinuje a vykonává vysoce odborné činnosti v oblasti sociálně právního poradenství, kontaktní práce, resocializace a sociální práce s klienty.

Pracovní činnost:
koordinace a zajišťování odborné činnosti v oblasti sociálně právní ochrany klientů, koordinace procesu vyhledávání a kontaktování jednotlivců a skupin, diagnostická, výchovná a preventivní činnost v oblasti resocializace, vytváření podmínek pro zapojení klientů do společenského procesu, jednání se správními orgány a jinými organizacemi, případné zastupování klienta, zajišťování analytické a metodické činnosti, vedení odborného týmu, vedení příslušné dokumentace.

Typy pozic:

  • kontaktní pracovník v sociálních službách specialista,
  • poradce v sociálních službách specialista,
  • resocializační pracovník specialista,
  • sociální pracovník specialista.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru sociální péče.

 

Psycholog
Psycholog zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství a psychologická vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.

Pracovní činnost:
samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb, poskytování psychologického, rozvodového a porozvodového poradenství, samostatné provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře, poskytování krizové intervence, poskytování metodické pomoci sociálním pracovníkům, vedení dalších odborných pracovníků a příslušné dokumentace.

Kvalifikace:
magisterský studijní program v oboru psychologie.

 

Trenér
Trenér vede přípravu sportovců, vypracovává tréninkové plány a zpracovává programy pro růst sportovní výkonnosti.

Pracovní činnost:
vyhledávání talentovaných sportovců, vypracovávání tréninkových plánů pro sportovce, vedení sportovní reprezentace v nejvyšších domácích a vrcholných mezinárodních soutěžích, vykonávání odborné trenérsko-metodické činnosti při řízení přípravy sportovců

Kvalifikace:
magisterský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport 
doktorský studijní program v oboru tělesná výchova a sport
střední vzdělání s maturitní zkouškou
magisterský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče
bakalářský studijní program ve skupině oborů tělesná kultura, tělovýchova a sport.

2. IT a elektronické komunikace

Správce sítě
Správce operačních systémů a sítí nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů.

Pracovní činnost:
Analýza a stanovení potřeb, komunikace s uživateli, komunikace s dodavateli a posouzení navržených řešení, monitorování stavu síťového prostředí a jeho optimalizace, zabezpečení síťového prostředí, sledování životního cyklu komponent počítačových sítí, řešení vzniklých problémů, vedení dokumentace, spolupráce na tvorbě vnitropodnikových manuálů, rozšiřování odborných znalostí, sledování aktuálních trendů souvisejících oborů a technologií, spolupráce na vzdělávání kolegů.

Kvalifikace:
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace.

Správce databází
Správce databáze udržuje databáze dat, zálohuje a optimalizuje chod databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází. Rovněž se orientuje v problematice operačních systémů a síťové infrastruktury.

Pracovní činnost:
záloha a obnova databází, tvorba recovery scénářů, testovací obnovy, správa uživatelských účtů a jejich oprávnění, monitorování chodu databází (vytížení systémových prostředků, databázových parametrů, kontrola log a trace souborů), optimalizace výkonu databází, analýza problémových oblastí, návrh změn programátorům a návrhářům databází, instalace softwarového vybavení databáze, včetně tvorby databází, exportů, importů a migrací dat, sledování výskytu nových verzí (patche a update) softwarových databází, včetně jejich analýzy, doporučení nových verzí k instalaci a jejich testování, nastavení zabezpečení databází, auditu a jeho vyhodnocení, poskytování součinnosti při řešení požadavků pracovníků podpory koncových uživatelů (hotline), spolupráce na přípravné fázi – návrhu a implementaci nové infrastruktury, včetně vhodného databázového produktu (z licenčního hlediska), zajišťování provozní dokumentace databázových systémů, sledování vývoje v oblasti softwaru a hardwaru databázových systémů.

Kvalifikace:
studijní program v oboru informatika
bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika
bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory
bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika
bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika
bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika
vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie.

 

Grafik pro média - obecně
Grafik pro média vytváří ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů. Provádí digitalizaci obrazových předloh a počítačové zpracování obrazu a textu ve standardně používaných grafických programech. V rámci výrobních fází tvorby layoutu, zlomu tiskoviny a přípravy souborů korektních tiskových dat vytváří podklady pro zhotovení tiskové formy v jednotlivých tiskových technikách. V příslušných počítačových aplikacích rovněž vytváří archovou montáž tiskových stran všech druhů tiskovin a ve formě datových souborů rovněž řídí přenos tiskových dat na tiskovou formu. Provádí zpracování tiskových forem pro dané tiskové techniky. Provádí správu a kontrolu tiskových dat.

Art grafik
Art grafik vytváří na základě zadání a požadavků zadavatelů ideové a výtvarně grafické řešení všech tiskových produktů, tištěné reklamy, grafických manuálů, webdesignu, multimediálních prezentací a obalů ve fázích zhotovení grafického návrhu a layoutu.

Pracovní činnost – art grafik:
Jednání se zadavatelem grafického návrhu, formulace zadání grafického návrhu, příjem textových a obrazových podkladů ve formě originálů pro reprodukci a externích datových souborů, tvorba skic grafických návrhů, příjem elektronických dat z internetu za pomoci příslušných programů, vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů na serveru a v archivu zakázek, tvorba grafického návrhu novinové, časopisecké, knižní strany, layoutů akcidenčních tiskovin, tištěné reklamy, webdesignu, multimediální prezentace, grafického manuálu a obalu, zlom datových souborů textu, obrazu a grafiky do připraveného zrcadla grafického návrhu v příslušných operačních systémech a programech platforem PC a Mac, mezioperační kontrola grafického návrhu, digitální náhled, čištění, ošetřování a údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav, zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru polygrafie
vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru reprodukční grafik, litografické a montážní práce.

 

Programátor
Programátor navrhuje, programuje a udržuje počítačové programy, aplikace a řešení.

Pracovní činnost:
studování analytické dokumentace - logických a strukturálních diagramů aplikací a databází, vytváření analytické dokumentace jednodušších aplikací nebo dílčích aplikačních celků, vytváření datových a objektových struktur a definování jejich vazeb, programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace, vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě grafických návrhů a požadavků uživatelů, testování aplikací a úloh, zpracování systémové dokumentace vytvořeného kódu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci.

Kvalifikace:
vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie
bakalářský studijní program v oboru informatika
bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika
bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika
bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika
bakalářský studijní program v oboru aplikovaná matematika
bakalářský studijní program v oboru inženýrská informatika.

3. Pohostinství, gastronomie, cestovní ruch

Číšník
Číšník samostatně servíruje a prodává pokrmy a nápoje.

Pracovní činnost:
příprava a aranžování místností a tabulí, přijímání a umísťování hostů, poskytování rady při výběru pokrmů a nápojů, servírování a vydávání pokrmů a nápojů, dokončování přípravy jídel u stolu (např. flambování, tranšírování atd.), ošetřování a nalévání nápojů, účast na přípravě a obsluze při slavnostních akcích, přijímání objednávek, inkaso plateb a spolupráce s pokladnou, péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.), uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v restauraci, odborná instruktáž u speciálních pokrmů a nápojů.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gastronomie
střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru hotelnictví a turismus
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování.

Kuchař
Kuchař samostatně připravuje, upravuje a podává studená i teplá jídla.

Pracovní činnost:
spolupráce při objednávání, přejímce, přezkušování, skladování a konzervaci zboží, sestavování jídelního lístku a sledu pokrmů, součinnost při zjišťování nákladů, příprava a úprava produktů a pokrmů, aranžování bufetů a banketů, vydávání pokrmů, zpracování a úprava polotovarů, ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

 

Cukrář v restauračním provozu
Cukrář v restauračním provozu samostatně a podle předepsaných technologií plánuje a sestavuje výrobní program a vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků v rámci restauračního provozu.

Pracovní činnost:
sestavování výrobního plánu cukrářského sortimentu, zpracovávání vlastní receptury složené z následujících částí – surovinová norma, technologický postup, charakteristika výrobku, příjem surovin a jejich uskladnění za předepsaných podmínek, předběžná příprava surovin k výrobě, výroba restauračních moučníků, expedice hotových výrobků, aplikace systému HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů v cukrářském provozu.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

4. Potravinářství a krmivářství

Cukrář – obecně
Cukrář vyrábí všechny druhy cukrářských výrobků a těst, případně zpracovává čokoládu na čokoládové výrobky, vyrábí cukrovinky a zmrzliny.

Pracovní činnost:
příprava, úprava a zdobení mražených krémů a zmrzlin, vedení technologických záznamů, odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů a hotových výrobků, balení, aranžování a vystavování výrobků, expediční a hygienicko-sanitační práce, testování kvality výrobků pomocí odpovídajícího testovacího vybavení a testovacích postupů i během výrobního procesu, příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu, výroba cukrářských těst, hmot, náplní a polev, zmrzliny, polotovarů a dalších cukrářských výrobků, tvarování těsta a pečení a dohotovování výrobků, příprava a vytváření cukrových, čokoládových, nugátových a marcipánových výrobků, vytváření receptur a výrobních postupů a navrhování složitějších cukrářských výrobků, příprava a vytváření slaných sušenek a jiných chuťovek, skladování, uchovávání, resp. zmrazování výrobků, řízení a obsluha výrobních linek a zařízení v cukrářské a cukrovinkářské výrobě.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
základní vzdělání v oboru základní škola.

Pekař
Pekař vyrábí všechny druhy chleba, pečiva a další pekařské výrobky.

Pracovní činnost:
výroba a aplikace náplní a ozdob, dokončování výrobků, balení výrobků ručně nebo na balicích strojích a linkách, záznam sledovaných hodnot ve stanovených kritických bodech, obsluha strojů a zařízení, skladování a expedice výrobků včetně vedení evidence, odběr vzorků pro laboratorní analýzy, kontrola kvality surovin, polotovarů i hotového pečiva, příjem, kontrola a skladování surovin a pomocného materiálu, mísení a výroba různých těst a směsí v závislosti na připravovaných výrobcích, dělení, tvarování a kynutí těst, pečení výrobků, osazování pecí a vypékání výrobků, další obsluha pecí.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru pekař, pekařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru cukrář, cukrovinkář, cukrářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce.

5. Služby provozní a osobní

Kadeřník/kadeřnice
Kadeřník provádí komplexní pánské, dámské a dětské kadeřnické práce.

Pracovní činnost:
prodlužování vlasů nastavováním, zhotovování vodové a trvalé ondulace, vytváření speciálních, individuálních, módních a kreativních střihů a účesů, holení a úprava vousů, mytí, masáže hlavy, regenerace vlasů, barvení, odbarvování, tónování a melírování vlasů, barvení vousů, úprava běžných denních účesů, úprava vlásenkářských výrobků a jejich použití při vytváření náročného účesu, vedení příslušných záznamů.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru kadeřník.

6. Textilní a oděvní výroba

Krejčí
Krejčí zhotovuje všechny druhy oděvních výrobků z různých textilních materiálů, kožešin a usní.

Pracovní činnost:
uspořádání pracoviště a příprava příslušných materiálů, strojů a zařízení pro danou výrobu, braní míry individuálním zákazníkům, poskytování rad ve vhodnosti oděvů nebo jiných výrobků, určování a stanovení spotřeby materiálu, tvorba střihových (nářezových) plánů s ohledem na optimální využití, pokládání a vrstvení textilií a dalších materiálů ve vhodných délkách, měření, kreslení a stříhání či jiné oddělování dílů a částí výrobku (řezání, vysekávání), označování a kontrola dílů a součástí, šití a sešívání výrobků na základních i na speciálních šicích strojích, mezioperační a konečné žehlení, zažehlování a rozžehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků, zkoušení rozpracovaných oděvů a jejich přizpůsobování postavě zákazníka a požadavkům návrháře, kontrola švů, opravy chyb v šití, zjišťování materiálových a mechanických vad, dohotovování, zdobení, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků, běžné seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství, kontrola správné funkce strojů, péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba, zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

 

Švadlena
Švadlena zhotovuje různé dámské oděvní výrobky a prádlo z různých textilních materiálů a galanterie.

Pracovní činnost:
stanovení technologie práce – pracovního postupu, uspořádání pracoviště, příprava a nastavení strojů a zařízení pro danou výrobu, kontrola správné funkce strojů, příprava příslušných dílů a součástí výrobku, dalších textilních materiálů a galanterie, sestavení dílů, šití na základních šicích strojích a práce na speciálních šicích strojích, mezioperační a konečné žehlení, rozžehlování, zažehlování, tepelné tvarování zhotovovaných výrobků, dohotovování, tvarování a další úpravy konečného vzhledu výrobků, zjišťování materiálových a výrobních vad, kontrola švů a žehlení, opravy chyb, péče o stroje a zařízení a jejich běžná údržba a seřizování strojů, výměna nití, jehel a příslušenství.

Kvalifikace:ním listem v oboru krejčí, krejčovské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic.

7. Nábytkářství

Čalouník/ Výrobce čalouněných sedadel a opěradel židlí
Čalouník vyrábí všechny druhy čalounění pro různé typy nábytku, vozidel a další použití a provádí jejich opravy.

Pracovní činnost:
rozměřování, stříhání a šití potahových materiálů, zhotovování čalounění sedadla nebo opěradla, výroba sedacího nábytku, obsluha strojů a zařízení pro výrobu čalouněného sedadla nebo opěradla, základní údržba strojů pro výrobu čalouněného sedadla a opěradla, vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce
střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství
střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

 

Truhlář nábytkář
Truhlář nábytkář vyrábí a opravuje nábytek.

Pracovní činnost:
výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských prvků, obsluha a základní údržba a nastavení dřevoobráběcích strojů a ručních nástrojů, strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi přírodních a syntetických materiálů řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, ohýbáním, broušením apod. na dřevoobráběcích strojích, ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji a nářadím, technologická příprava materiálů dýhováním a laminátováním, povrchová úprava výrobků mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně, montáž a demontáž nábytku a interiérových prvků, oprava a rekonstrukce nábytku, zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství.

8. Elektrotechnika

Elektromechanik pro instalatérská zařízení
Elektromechanik pro instalatérská zařízení zapojuje, seřizuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje instalatérská zařízení, k jejichž hlavní funkci jsou nezbytné elektrické obvody sloužící k řízení, měření a regulaci nebo k přeměně elektrické energie na jiné druhy energie, např. mechanickou nebo tepelnou.

Pracovní činnost:
stanovení pracovních postupů, prostředků a metod, určení kabelů, vodičů a elektroinstalačního příslušenství pro připojení instalatérských zařízení dle situace, prostředí a rizika mechanického poškození, montáž a připojení instalatérských zařízení k elektrické instalaci budovy, elektrické připojení a oživení: plynového spotřebiče, hořáku pro spalování kapalných a plynných paliv, tepelného čerpadla, kogeneračního zařízení, solární soustavy pro ohřev teplé vody, výměníkové stanice, směšovacího zařízení, spalinového ventilátoru, elektrické připojení čerpadla, připojení a nastavení regulátoru teploty, opravy a výměny elektrických částí a elektronických prvků instalatérských zařízení, měření elektrických veličin, vyhodnocování naměřených hodnot, vyhotovování záznamů o provedené montáži, poučení zákazníka o používání elektrické instalace.

Kvalifikace pro instalatérská zařízení:
střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení
střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce.

9. Strojírenství

Mechanik osobních vozidel
Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Pracovní činnost:
diagnostika poruch a závad za použití speciálních diagnostických a měřicích přístrojů a stanovení způsobu opravy, posuzování stupně opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých součástí s ohledem na optimální provoz, možnost zatížení a doporučení k preventivní opravě, opravy a výměny jednotlivých součástí, podskupin a skupin součástí vozidla, nastavování a seřizování mechanických, hydraulických a pneumatických dílů vozidel, oživování, nastavování a seřizování kompletních elektronických jednotek vozidel nebo kompletních skupin (např. oživení a nastavení řídicí elektronické jednotky motoru, geometrie náprav atd.), zhotovování jednotlivých součástí vozidel nebo jejich renovace, montáž příslušenství motorových vozidel, stavba prototypových a speciálních vozidel, jejich úpravy a zkoušení ve spolupráci s vývojovou konstrukcí a specializovanou oborovou zkušebnou, testování prototypových vozidel a zkušebních vzorků.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu.

 

Svářeč
Svářeč provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, příprava pracoviště, stanovení pracovních kroků, prostředků a metod (ochranný plyn, plyn, elektrický oblouk atd.), výběr vhodných nástrojů a svařovacích přístrojů pro očištění a přípravu ploch, které se mají svařovat, vyrovnání, upínání, přistehování, případně předběžná úprava obrobku s použitím všech nutných nástrojů nebo upínacích zařízení, provádění svařovacích prací v potřebné poloze, případně se zřetelem k plánům postupu svařování, konečná úprava svarů, čištění a zkoušení provedených prací za použití různých příslušných pomůcek, ošetřování a údržba nástrojů, svařovacích přístrojů a zařízení a provádění jednoduchých opravářských prací, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba
střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba
vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

 

Malíř/malíř pokojů
Malíř provádí malířské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov na vnitřních a vnějších omítkách nebo jiných podkladech. Navrhuje barevné řešení natíraných ploch, zhotovuje dekorativní omítky a používá dekorativní malířské techniky.

Pracovní činnost:
Zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů, organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce, hodnocení podmínek pro malířské práce (vlhkost, teplota, prašnost), posouzení podkladu pro nátěry, příprava podkladu pro malířské práce (odstraňování starých nátěrů, tmelení a broušení), výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů, volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení, volba nátěrových hmot podle účelu nátěru, příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu), nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy, používání dekorativních malířských technik, aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů, používání šablon, úklid pracoviště, nakládaní s nebezpečnými odpady, volba různých technologií a pracovních postupů přípravy podkladů.

Kvalifikace: střední vzdělání s výučním listem v oboru štukatér, štukatérské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce.

 

Lakýrník/ natěrač
Lakýrník a natěrač provádí lakýrnické a natěračské práce různými druhy nátěrových hmot v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších předmětech nebo objektech. Používá přitom různé technologie a pracovní postupy přípravy podkladů, přípravy a nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním.

Pracovní činnost:
zpracování podkladů pro zakázku (smlouva, výpočet množství nátěrů a spotřeby materiálů, zpracování rozpočtu nákladů), organizace a zřízení pracoviště, přesun hmot, ochrana nenatíraných ploch před znečištěním, kontrola pracoviště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce, hodnocení podmínek pro lakýrnické a natěračské práce (vlhkost, teplota, prašnost), posouzení podkladu pro nátěry, příprava podkladu pro lakýrnické a natěračské práce (odstraňování starých nátěrů a zplodin koroze, tmelení a broušení), výpočet natíraných ploch a spotřeby materiálů, volba, používání, úprava a ošetřování nářadí a zařízení, volba nátěrových hmot podle účelu nátěru, příprava nátěrových hmot k použití (úprava konzistence a barevného odstínu), nanášení nátěrových hmot ručně nebo stříkáním na různé povrchy, konečná úprava laků a nátěrů broušením a leštěním, aplikace jednoduchých nápisů, emblémů a dekorativních vzorů a imitace dřeva, kontrola provedených nátěrů vizuálně a měřicími přístroji (přilnavost, tloušťka nátěru), nakládaní s nebezpečnými odpady, úklid pracoviště.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru malíř-natěrač, malířské a natěračské práce.

 

Údržbář/mechanik opravář
Mechanik opravář provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, montáže a opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů a tlakových zařízení, odpojování, výměny a úpravy přívodů a zapojování plynospotřebičů bez elektrických částí, zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení, plynových a kombinovaných elektroplynových spotřebičů, opravy a seřizování jízdních kol a dětských vozidel, opravy zámků a zavíracích zařízení, včetně zhotovování klíčů, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce, montáž a opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čisticích stanic, vodáren, opravy zařízení na dělení materiálů pomocí laseru a vodního paprsku, montáže a opravy automatických linek a jejich příslušenství včetně samostatných robotů.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení
střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

10. Stavebnictví

Zedník obecně
Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a jiných desek, umělého a přírodního kamene.

 

Omítkář
Omítkář provádí různé druhy omítek, včetně jejich úprav a oprav.

Pracovní činnost:
organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností, příprava malt a omítkových směsí k omítání, omítání a štukování stavebních ploch, provádění a opravy vícevrstvých i tenkovrstvých omítek, provádění konečné úpravy povrchu omítek, obsluha strojních zařízení pro omítání.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce základní vzdělání v oboru základní škola.

 

Instalatér – obecně
Instalatér samostatně zhotovuje, montuje, provádí údržbu a opravu plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních vnitřních a venkovních instalací.

 

Instalatér – montér vnitřních rozvodů vody
Montér vnitřních rozvodů vody a kanalizace provádí montáž, údržbu a opravy vnitřních rozvodů vody a kanalizace, včetně přípojek a montáže zařizovacích předmětů.

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, stanovení pracovních postupů, prostředků a metod, příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces, provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí, ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací, montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů vody, venkovních a vnitřních rozvodů kanalizace, zařizovacích předmětů, montáž, demontáž, opravy a seřízení armatur a technických zařízení, izolace potrubí a armatur dle platné legislativy, provádění tlakových a dilatačních zkoušek dle platné legislativy, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární
střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov
střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář.

 

Topenář
Topenář provádí montáže a opravy systémů ústředního vytápění (teplovodního, horkovodního teplovzdušného a parního).

Pracovní činnost:
čtení a použití technických podkladů, stanovení pracovních postupů, prostředků a metod, příprava pracoviště, materiálu a nástrojů pro pracovní proces, provádění prostupů, drážek a uchycení pro rozvodná potrubí, kompletace a montáž otopných těles, konvektorů a registrů, ruční a strojní obrábění a zpracovávání materiálů pro jednotlivé druhy instalací, montáž, demontáž a opravy venkovních a vnitřních rozvodů ústředního vytápění, parních a chladicích instalací, montáž, opravy a rekonstrukce výměníkových a domovních předávacích stanic a zdrojů tepla, izolace potrubí a armatur dle platné legislativy, provádění tlakových, topných a dilatačních zkoušek dle platné legislativy, evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru instalatér, instalatérské práce
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technická zařízení budov
střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba.

 

Podlahář - obecně
Podlahář připravuje podklad, na který klade, lepí, stěrkuje, lije a svařuje podlahoviny, nášlapné vrstvy, včetně napojení a zakončení.

 

Podlahář dřevěných podlah
Podlahář dřevěných podlah připravuje podklad, klade, lepí, přiřezává a povrchově upravuje různé druhy dřevěných podlah.

Pracovní činnost:
organizace a příprava pracoviště, příprava a úprava podkladu (otryskáním, broušením, tmelením, stěrkováním apod.), zhotovení podlahové izolační vrstvy, kladení dřevěných podlah (z vlysů, parket, lamel, palubek) v různých vzorech a kombinacích na podlahách s různou členitostí, vyspravení, tmelení a přebrušování starých vlysových nebo parketových podlah, včetně provedení povrchové úpravy, provedení konečných úprav dřevěných podlah (lištování, soklování, pastování, lakování, olejování, apod.), obsluha mechanizačních prostředků na ošetřování podlah, nakládání s odpady, dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru podlahář, podlahářské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce
střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce.

11. Zemědělství a veterinární péče

Pomocný zahradník
Pomocný pracovník v zahradnictví vykonává základní kultivační práce s ručním nářadím, které sám ošetřuje, vysazuje a sklízí zahradnické výpěstky, provádí základní vazačské práce, zakládá a ošetřuje trávníky.

Pracovní činnost:
vysazování ovocných i okrasných dřevin, kypření půdy, ošetřování rostlin, zálivka rostlin, rozmnožování rostlin, předpěstování sadby, sklizeň ovoce a zeleniny.

Kvalifikace:
střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník, zahradnické práce.

12. Polygrafie

Práce v tiskárně/Pomocný pracovník v polygrafii
Pomocný pracovník v polygrafii provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v tiskárenském provozu.

Pracovní činnost:
příprava a transport materiálu k výrobním zařízením v polygrafické výrobě, jednoduché, pomocné práce v procesu tisku a dokončovacím zpracování tiskovin, pomocné práce v příjmu, skladování a výdeji materiálů ze skladu, třídění a lisování sběrového papíru a odpadového materiálu, manipulační práce.

Kvalifikace:
vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list
střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie.